SMIDSTRUP-SKÆRUP IDRÆTSFORENING
MIT SSIF
Dine personlige data. 

 

Forretningsorden


Forretningsorden
FORRETNINGSORDEN FOR SMIDSTRUP-SKÆRUP I.F.


§ 1:
Formand, næstformand, kasserer og de to menige bestyrelsesmedlemmer udgør foreningens forretningsudvalg (FU) og forestår den daglige administration af foreningen.

§ 2:
Foreningens bestyrelse består af FU samt formanden i de nedsatte aktivitetsudvalg

§ 3:
Forretningsudvalget holder møde 1 gang om måneden.

Bestyrelsen holder møde 5-6 gange om året.

Formanden foranlediger indkaldelse til møderne. Dagsorden udsendes til bestyrelses-medlemmerne, så de har den i hænde senest 3 hverdage før mødet.

§ 4:
Forretningsudvalget foranlediger referat udsendt senest 14 dage efter møderne til FU samt udvalgsformændene.

§ 5:
Ekstraordinære møder afholdes i den udstrækning, der er behov herfor, eller såfremt mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

§ 6:
Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

§ 7:
Bestyrelsen pålægges hvert år i god tid at meddele tidspunkt for den årlige generalforsamling.

§ 8:
De enkelte aktiviteter skal hvert år forud for den årlige generalforsamling indkalde til aktivitetsmøde.

Dagsorden for aktivitetsmødet skal mindst indeholde følgende:
1. Orientering om arbejdet i udvalget
2. Orientering om økonomi for aktiviteten
3. Valg af udvalgsmedlemmer

§ 9:
Valgene gælder for 2 år med halvdelen af udvalgsmedlemmerne på valg hvert år.

§ 10:
Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 medlemmer, men kan udvides efter behov.
Udvalgene konstituerer sig selv efter valget.

§11:
Aktivitetsudvalgene afholder møder efter behov. Referater fra alle møder tilsendes foreningens formand.

§12:
Forretningsudvalgets ansvaret og opgaver er blandt andet:
• at formulering af fælles målsætninger
• at gennemføre forretningsmæssige beslutninger
• at have kontakt til offentlige myndigheder
• at der årligt senest i marts måned afholdes generalforsamling
• at der igangsætte nye og tværgående initiativer
• at styre foreningens samlede økonomi
• at udstikke fælles retningslinier omkring sponsorer og træner/leder pleje
• at der udpeges 1 repræsentanter til halbrugerbestyrelsen
• at hjemmesiden vedligeholdes

§13:
Aktivitetsudvalgenes ansvar og opgaver er blandt andet:
• at forestå gennemførelse af de idrætslige aktiviteter
• at der opstilles budgetter (inkl. kontingenter) for aktiviteter og underaktiviteter og at de aftalte budgetter overholdes
• at de fælles målsætninger efterleves
• at der altid møder en deltager op til de fælles bestyrelsesmøder
• at der udpeges repræsentanter eller nedsættes underudvalg for de tilhørende underaktiviteter
• at koordinere overgange med andre aktiviteter ved opstart og afslutning på sæson
• at opkræve kontingenter
• at rekruttere nye instruktører samt sikre tilstrækkelig uddannelse
• at ansøge FU og den samlede bestyrelse ved specielle omkostningskrævende tiltag, der ikke er omfattet af budgettet

§ 14:
Aktivitetsudvalg pr. 12. marts 2015.

BADMINTON
- Tennis
- Løb
FODBOLD
- Volleyball
GYMNASTIK
- Senioridræt
- petanque
- Karate
HÅNDBOLD
MOTIONSCENTER

 
Bliv medlem
Hvis du/dit barn er førstegangsmedlem i SSIF, skal vi bruge dine/dit barns persondata, før du kan melde dig på et hold, hvis du har været tilmeldt før, skal du blot vælge idrætsgren derefter hold.
Kalender
Besøg vores side 
Smidstrup Skaerup Idraetsforening | Tiufkjærvej 3 | 7000 Fredericia | Tlf.: +45 21778746