Vedtægter

Vedtægter for Smidstrup Skærup Idrætsforening

1:
Foreningen navn er Smidstrup - Skærup I.F.

§ 2:
Foreningen er medlem af DGI, JHF og JBU.

§ 3:
Foreningens formål er at samle alle interesserede i Smidstrup - Skærup skoledistrikt til idræt og andet kulturelt virke.
 
§ 4:
I foreningen kan optages alle, som kan godkende foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål.
 
Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling, såfremt det eller de udelukkede medlemmer ønsker det.
 
§ 5:
De aktive medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
 
Kontingentopkrævningen sker en eller flere gange pr. sæson pr. aktivitet under hensyntagen til kontingentets størrelse.
 
§ 6:
Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer, samt formanden for hvert af de i henhold til forretningsordenen nedsatte udvalg.
 
3 vælges på ulige år, samt 2 på lige år.
 
Efter generalforsamlingen konstituerer de 5 valgte medlemmer sig med, formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer.
 
Formand og næstformand bør ikke være på valg samme år.
 
Forslag til bestyrelsen kan fremsættes skriftlig.
 
Formand, næstformand, kasserer og de 2 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke tillige være formand for et aktivitetsudvalg.
 
Generalforsamlingen vælger 1 suppleant for de på generalforsamlingen valgte bestyrelses-
medlemmer.
 
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en suppleant. Revisorerne vælges på skift 2 år af gangen. Suppleanten for revisorerne vælges for et år af gangen.
 
§ 7:
Formanden repræsenterer foreningen og tegner den i forbindelse med et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek til brug ved opkrævning af kontingent. Større pengebeløb indsættes i et lokalt pengeinstitut. Foreningens regnskabsår følger regnskabsåret.
 
Der føres såvel ved bestyrelsesmøder som ved generalforsamling et referat.
 
§ 8:
Bestyrelsen:

leder foreningen i overensstemmelse med dennes vedtægter.

fremlægger hvert år forslag til forretningsorden.

skal gennem udvalgene sikre lige vilkår for såvel turneringsspillere som motionister.

skal gennem aktivitetsudvalgene sikre optimal udnyttelse af faciliteterne.


§9:
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er fyldt 14 år. Er man under 14 år har en af forældrene stemmeretten.

De stemmeberettigede er også valgbare, dog skal formand, kassereren og næstformanden være fyldt 18 år.
 
De på generalforsamlingen og aktivitetsmøderne valgte personer til bestyrelse og udvalg, har stemmeret uanset medlemskab.
 
§10:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i foreningens medlemssystem og på foreningens hjemmeside.
 
§ 11:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i senest i marts måned.
 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punktér:
 
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag.
     (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsordenen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppl. iht. § 6.
7. Valg af revisorer og suppl. iht. § 6.
8. Evt.
 
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.
 
Såfremt et af medlemmerne på generalforsamlingen ønsker det, skal personvalg foregå ved  skriftlig afstemning.
 
§ 12:
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 13:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det, med en motiveret dagsorden.
 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest mulig og senest 6 uger efter begæring herom er fremsat.
 
Indkaldelse sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.
 
§ 14:
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling.
 
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.
 
Begge forslag kræver skriftlig afstemning samt 2/3¢s flertal af de afgivne stemmer.
 
§ 15:
Foreningens eventuelle midler, skal ved evt. opløsning, indsættes på en spærret lokal konto til senere oprettelse af tilsvarende foreninger.
 
§16:
Medlemslister og andre lignende lister må ikke udleveres til andre end kommune og idrætsorganisationer i henhold til rapporteringspligt.
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2017.